»Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016 ngành Luật tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai (24 Nov 2016)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016 ngành Luật tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2017 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp (24 Nov 2016)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2017 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học năm 2017 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp (24 Nov 2016)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học năm 2017 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2017 tổ chức học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp (23 Nov 2016)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2017 tổ chức học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học đợt tháng 11 năm 2016 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Nông (23 Nov 2016)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học đợt tháng 11 năm 2016 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Nông

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học năm 2016 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Nông (23 Nov 2016)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học năm 2016 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Nông