»Thông báo tuyển sinh
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2015 tổ chức học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre (21 Sep 2015)

Tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2015 tổ chức học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre.
1. Nhận hồ sơ:
 • Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/10/2015
 • Nơi nhận: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre
2. Tổ chức ôn thi:
 • Thời gian đăng ký ôn thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/10/2015
 • Thời gian ôn thi: từ ngày 23/10 đến 13/11/2015
3. Tổ chức thi tuyển và khai giảng:
 • Thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển: ngày 21,22/11/2015
 • Khai giảng và nhập học: Dự kiến vào tháng 01/2016

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ 2 hình thức Vừa làm vừa học năm 2015 tổ chức học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đăk Nông (04 Jun 2015)

Trường Đại học Mở Tp.HCM thông báo tuyển sinh đại học bằng thứ 2 hình thức Vừa làm vừa học năm 2015, tổ chức học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đăk Nông:
1. Nhận hồ sơ:
 • Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/9/2015.
 • Tại: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đăk Nông.
2. Tổ chức ôn thi:
 • Thời gian đăng ký ôn thi: trước ngày 11/9/2015.
 • Thời gian ôn tập kiểm tra đầu vào: từ ngày 19/9/2015 đến 18/10/2015.
3. Tổ chức thi tuyển và khai giảng:
 • Thời gian dự kiến tổ chức thi kiểm tra đầu vào: ngày 31/10/2015.
 • Khai giảng và nhập học: Dự kiến vào tháng 12/2015.

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2015 tổ chức học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đăk Nông (04 Jun 2015)

Trường Đại học Mở Tp.HCM thông báo tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2015 tổ chức học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đăk Nông:
1. Nhận hồ sơ:
 • Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/9/2015.
 • Tại: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đăk Nông.
2. Tổ chức ôn thi:
 • Thời gian đăng ký ôn thi: trước ngày 11/9/2015.
 • Thời gian ôn thi: từ ngày 19/9/2015 đến 18/10/2015.
3. Tổ chức thi tuyển và khai giảng:
 • Thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển: ngày 31/10 và 01/11/2015.
 • Khai giảng và nhập học: Dự kiến vào tháng 12/2015.

Thông báo Về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2015 tổ chức học tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (04 Jun 2015)

Trường Đại học Mở Tp. HCM thông báo tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2015, tổ chức học tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ:
1. Nhận hồ sơ:
 • Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/9/2015.
 • Tại: Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.
2. Tổ chức ôn thi:
 • Thời gian đăng ký ôn thi: trước ngày 11/9/2015.
 • Thời gian ôn tập kiểm tra đầu vào: từ ngày 19/9/2015 đến 18/10/2015.
3. Tổ chức thi tuyển và khai giảng:
 • Thời gian dự kiến tổ chức thi kiểm tra đầu vào: ngày 31/10 và 01/11/2015.
 • Khai giảng và nhập học: Dự kiến vào tháng 12/2015.

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ 2 hình thức Vừa làm vừa học năm 2015 tổ chức học tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (04 Jun 2015)

Trường Đại học Mở Tp.HCM thông báo tuyển sinh đại học bằng thứ 2 hình thức Vừa làm vừa học năm 2015, tổ chức học tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ:
1. Nhận hồ sơ:
 • Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/9/2015.
 • Tại: Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.
2. Tổ chức ôn thi:
 • Thời gian đăng ký ôn thi: trước ngày 11/9/2015.
 • Thời gian ôn tập kiểm tra đầu vào: từ ngày 19/9/2015 đến 18/10/2015.
3. Tổ chức thi tuyển và khai giảng:
 • Thời gian dự kiến tổ chức thi kiểm tra đầu vào: ngày 31/10/2015.
 • Khai giảng và nhập học: Dự kiến vào tháng 12/2015.

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2015 tổ chức học tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (04 Jun 2015)

Trường Đại học Mở Tp.HCM thông báo tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2015 tổ chức học tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ:
1. Nhận hồ sơ:
 • Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/9/2015.
 • Tại: Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.
2. Tổ chức ôn thi:
 • Thời gian đăng ký ôn thi: trước ngày 11/9/2015.
 • Thời gian ôn thi: từ ngày 19/9/2015 đến 18/10/2015.
3. Tổ chức thi tuyển và khai giảng:
 • Thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển: ngày 31/10 và 01/11/2015.
 • Khai giảng và nhập học: Dự kiến vào tháng 12/2015.