»Thông báo tuyển sinh
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh hình thức Vừa làm vừa học năm 2016 (ngày thi 23,24/4/2016) (02 Jun 2016)

Phúc khảo kỳ thi tuyển sinh hình thức Vừa làm vừa học năm 2016 (ngày thi 23,24/4/2016)

Thông báo về việc tuyển sinh đại học Văn bằng 1 hình thức Vừa làm vừa học đợt 2 năm 2016 (13 May 2016)

Tuyển sinh đại học Văn bằng 1 hình thức Vừa làm vừa học đợt 2 năm 2016

Thông báo về việc tuyển sinh đại học Văn bằng 2 hình thức Vừa làm vừa học đợt Tháng 8 năm 2016 (13 May 2016)

Tuyển sinh đại học Văn bằng 2 hình thức Vừa làm vừa học đợt Tháng 8 năm 2016

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học đợt Tháng 8 năm 2016 (13 May 2016)

Tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học đợt Tháng 8 năm 2016