»Thông báo tuyển sinh
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc chiêu sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2015 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Định (06 Apr 2015)

Trường Đại học Mở Tp. HCM thông báo về việc chiêu sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2015 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Định

Thông báo về việc chiêu sinh đại học bằng thứ 2 hình thức đào tạo Từ xa năm 2015 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang (06 Apr 2015)

Trường Đại học Mở Tp. HCM thông báo về việc chiêu sinh đại học bằng thứ 2 ngành Quản trị kinh doanh hình thức đào tạo Từ xa năm 2015 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang

Thông báo về việc chiêu sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2015 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang (06 Apr 2015)

Trường Đại học Mở Tp. HCM thông báo về việc chiêu sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2015 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang

Thông báo định mức và thời hạn đóng học phí đối với các học viên hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức Vừa làm vừa học (13 Sep 2014)

Trường Đại học Mở TP.HCM thông báo định mức và thời hạn đóng học phí đối với các học viên hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức Vừa làm vừa học.