»Thông báo tuyển sinh
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học (Đợt tháng 06 năm 2020) (17 Mar 2020)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học (Đợt tháng 06 năm 2020)

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học (Đợt tháng 06 năm 2020) (17 Mar 2020)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học (Đợt tháng 06 năm 2020)

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học (Đợt tháng 06 năm 2020) (17 Mar 2020)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học (Đợt tháng 06 năm 2020)

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học (Đợt tháng 06 năm 2020) (17 Mar 2020)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học (Đợt tháng 06 năm 2020)

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2020 Tại Trường Cao đẳng Việt Mỹ (17 Mar 2020)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2020 Tại Trường Cao đẳng Việt Mỹ

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang (21 Feb 2020)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang