»Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học năm 2016 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Nông (23 Nov 2016)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học năm 2016 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Nông

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2016 tổ chức học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Nông (23 Nov 2016)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2016 tổ chức học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Nông

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học bằng thứ hai hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh (23 Nov 2016)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học bằng thứ hai hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh (23 Nov 2016)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016, lớp học được tổ chức tại Trung tâm Dạy nghề huyện Thống Nhất (10 Oct 2016)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016, lớp học được tổ chức tại Trung tâm Dạy nghề huyện Thống Nhất

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016, lớp học được tổ chức tại Trung tâm GDTX&KTTH-HN huyện Cần Đước, tỉnh Long An (10 Oct 2016)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016, lớp học được tổ chức tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Long An