»Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học đợt 2 năm 2017 (20 Apr 2017)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học đợt 2 năm 2017

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học đợt 2 năm 2017 (20 Apr 2017)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học đợt 2 năm 2017

Thông báo về việc tuyển sinh đại học Văn bằng 1 hình thức Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017 (29 Dec 2016)

Về việc tuyển sinh đại học Văn bằng 1 hình thức Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017 (29 Dec 2016)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017 (27 Dec 2016)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học năm 2017 tổ chức học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận (27 Dec 2016)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học năm 2017 tổ chức học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận