»Thông báo tuyển sinh
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bến Tre (26 Sep 2019)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bến Tre

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp (06 Sep 2019)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 (Đợt tháng 12 năm 2019) (06 Sep 2019)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 (Đợt tháng 12 năm 2019)

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 (Đợt tháng 12 năm 2019) (06 Sep 2019)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 (Đợt tháng 12 năm 2019)

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học (Đợt tháng 12 năm 2019) (06 Sep 2019)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học (Đợt tháng 12 năm 2019)

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học (Đợt tháng 12 năm 2019) (06 Sep 2019)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học (Đợt tháng 12 năm 2019)