»Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa tháng 07 năm 2016 (08 Jun 2016)

Tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa tháng 07 năm 2016

Thông báo Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016 tổ chức học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Long An (08 Jun 2016)

Tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016 tổ chức học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Long An

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang (08 Jun 2016)

Tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016 tổ chức học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai (08 Jun 2016)

Tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016 tổ chức học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận (08 Jun 2016)

Tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận

Thông báo về việc chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh hình thức Vừa làm vừa học năm 2016 (ngày thi 23,24/4/2016) (02 Jun 2016)

Phúc khảo kỳ thi tuyển sinh hình thức Vừa làm vừa học năm 2016 (ngày thi 23,24/4/2016)