»Sinh viên hiện tại »Hình thức Đào tạo từ xa tại
Tp.HCM
»KẾ HOẠCH TỔNG HỢP HỌC VÀ THI KHU VỰC TP.HCM

KẾ HOẠCH TỔNG HỢP HỌC VÀ THI KHU VỰC TP.HCM


1/ KẾ HOẠCH TỔNG HỢP HỌC VÀ THI KHU VỰC TP.HCM HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2016-2017 (Click xem)
 
2/ KẾ HOẠCH THI TRẢ NỢ KHU VỰC TP.HCM HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC: 2016-2017  (Click xem). KẾ HOẠCH THI TRẢ NỢ BỔ SUNG (Click xem)