»Sinh viên hiện tại »Văn bản - qui định
(Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh)
»Quyết định Về việc ban hành “Quy định miễn giảm, bảo lưu kết quả học tập đối với hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học

Quyết định Về việc ban hành “Quy định miễn giảm, bảo lưu kết quả học tập đối với hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học