»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về mức thu học phí hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học năm 2017

Thông báo về mức thu học phí hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học năm 2017


Căn cứ Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2017;
Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021;
Căn cứ Quyết định số 1997/QĐ-ĐHM ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về mức thu học phí đối với hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học năm 2017,
Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh học phí đối với hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học năm 2017, cụ thể như sau:
1. Học phí hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học năm 2017 đã bao gồm học liệu:
(Đơn vị tính: đồng /tín chỉ)
Khối – ngành
Hình thức
 đào tạo Từ xa
Hình thức
Vừa làm vừa học
Kinh tế - Xã hội
270.000
365.000
Kỹ thuật – Công nghệ
300.000
415.000
Trường hợp thi lại, sinh viên phải đóng tiền thi lại bằng đơn giá 1 tín chỉ của môn học đó. Sinh viên phải nộp tiền thi lại cho mỗi lần thi lại.
2. Thời điểm áp dụng và đối tượng áp dụng
2.1. Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01/3/2017
2.2. Đối tượng áp dụng
  • Tất cả các sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đang theo học có môn học bắt đầu từ ngày 01/03/2017.
  • Tất cả các trường hợp sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học nộp học phí trễ hạn (Ngày học trước ngày 01/03/2017 nhưng đóng học phí sau ngày 01/03/2017).
  • Đối với những lớp tuyển sinh đặc thù, Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể.
3. Lộ trình tăng học phí các năm kế tiếp
  • Đối với hình thức đào tạo Từ xa: Dự kiến tăng khoảng 10% so với học phí năm trước.
  • Đối với hình thức Vừa làm vừa học: Dự kiến tăng khoảng 15% so với học phí năm trước.
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo./.
Anh/Chị xem tập tin đính kèm.