»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về mức thu học phí hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học năm 2019

Thông báo về mức thu học phí hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học năm 2019


Căn cứ Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2017 và Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017 cho Trường tiếp tục thực hiện thí điểm cho tới khi có Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập có hiệu lực thi hành;
Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021;
Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-ĐHM ngày 18 tháng 06 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về mức thu học phí đối với hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học năm 2019,
Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh học phí đối với hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học năm 2019, cụ thể như sau:
1. Học phí hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học năm 2019 đã bao gồm học liệu:
(Đơn vị tính: đồng /tín chỉ)
Khối – ngành
Hình thức
 đào tạo Từ xa
Hình thức
Vừa làm vừa học
Kinh tế - Xã hội
330.000
440.000
Kỹ thuật – Công nghệ
360.000
500.000
Trường hợp thi lại, sinh viên phải đóng tiền thi lại bằng đơn giá 1 tín chỉ của môn học đó. Sinh viên phải nộp tiền thi lại cho mỗi lần thi lại.
2. Thời điểm áp dụng và đối tượng áp dụng
1.1. Thời điểm áp dụng: Từ học kỳ 1 năm học 2019-2020
1.2. Đối tượng áp dụng:
  • Tất cả các sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đang theo học tại các địa điểm thuộc Nhà trường tại thành phố Hồ Chí Minh có môn học bắt đầu từ học kỳ 1 năm học 2019-2020.
  • Đối với những lớp tuyển sinh đặc thù tại các địa phương, Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể.
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo./.
Anh/Chị vui lòng xem tập tin đính kèm.