»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 của hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học do dịch Covid-19

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 của hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học do dịch Covid-19


Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 dành cho sinh viên hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học, cụ thể như sau:
1. Khung thời gian đào tạo học kỳ 1 năm học 2019-2020 (25 tuần)
  • Thời gian bắt đầu từ 25/11/2019 đến 17/05/2020
  • Thời gian dự kiến thi cuối học kỳ từ ngày 20/07/2020 đến 09/08/2020
2. Khung thời gian đào tạo học kỳ 2 năm  học 2019-2020 (15 tuần)
  • Thời gian bắt đầu từ 18/05/2020 đến 30/08/2020
  • Thời gian dự kiến thi cuối học kỳ từ ngày 10/08/2020 đến 30/08/2020
3. Khung thời gian đào tạo học kỳ 3 năm học 2019-2020 (12 tuần)
  • Thời gian bắt đầu từ 31/08/2020 đến 22/11/2020
  • Thời gian dự kiến thi cuối học kỳ từ ngày 02/11/2020 đến 22/11/2020
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh kính đề nghị các Đơn vị liên kết, các Khoa, Ban triển khai nội dung thông báo này đến giảng viên và sinh viên phối hợp thực hiện.
Anh/Chị vui lòng xem tập tin đính kèm.