»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc tiến hành khảo sát đánh giá Giảng viên và môn học hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học từ học kỳ 1 năm học 2019-2020

Thông báo về việc tiến hành khảo sát đánh giá Giảng viên và môn học hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học từ học kỳ 1 năm học 2019-2020


Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, Trung tâm Đào tạo Từ xa – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc triển khai thu thập ý kiến của sinh viên về Giảng viên và môn học (sau mỗi học kỳ), thời gian bắt đầu từ học kỳ 1 năm học 2019-2020.
  • Đối với sinh viên học tập ở các địa điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh, phiếu khảo sát đánh giá Giảng viên và môn học sẽ được gửi qua email sinh viên theo từng học kỳ.
  • Đối với sinh viên học tập tại Đơn vị liên kết ở các tỉnh, phiếu khảo sát đánh giá Giảng viên và môn học sẽ được phát tại Đơn vị liên kết vào cuối môn học.
Việc thu thập ý kiến này sẽ được tiến hành 3 đợt/năm (theo từng học kỳ). Sinh viên vui lòng chọn ít nhất 1 môn học/ học kỳ để đánh giá (bắt buộc).
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thể sinh viên đang theo học hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học tại các địa điểm học tập phối hợp và thực hiện.
Trân trọng ./.
Anh/Chị vui lòng xem tập tin đính kèm.