»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc tiếp tục lùi thời gian học và thi của học viên, sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học (lần 7)

Thông báo về việc tiếp tục lùi thời gian học và thi của học viên, sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học (lần 7)


Căn cứ Thông báo số 513/TB-ĐHM ngày 25 tháng 03 năm 2020 của Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục lùi thời gian học, phòng chống dịch bệnh Covid-19,
Trung tâm Đào tạo Từ xa – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tiếp tục lùi thời gian tập trung học và thi tại trường và tại các Đơn vị liên kết của học viên, sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học. Khi có thông báo mới Trung tâm sẽ sớm cập nhật tới sinh viên và các Đơn vị liên kết.
Trân trọng thông báo ./.